תעריפים

 1. בעד כל עבודה המפורטת ב-א’, ו-ב' להלן ישולם תשלום לפי שטחו של בנין המפורט בטור א’ לצדו ובסכום כמפורט בטור ב’ עבור שלב התכן ובסכום כמפורט בטור ג’ עבור שלב הביצוע להלן:
  א. בנייה רוויה חדשה, למגורים בלבד, בבניין שאינו גבוה או בניין רב-קומות
  שטח בנייה עד 1,000 מ"ר₪5,797.28, בתוספת ₪6.21 לכל מ"ר מעל 300 מ"ר₪10,766.37, בתוספת ₪11.39 לכל מ"ר מעל 300 מ"ר
  שטח בנייה מעל 1,000 מ"ר ועד 2,000 מ”ר₪10,145.23, בתוספת ₪3.11 לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר₪18,737.62, בתוספת ₪5.18 לכל מ"ר מעל 1,000 מ"ר
  שטח בנייה מעל 2,000 מ"ר₪13,250.92, בתוספת ₪2.59 לכל מ"ר מעל 2,000 מ"ר₪23,913.76, בתוספת ₪4.14 לכל מ"ר מעל 2,000 מ"ר
  ב. בנייה רוויה חדשה, למגורים בלבד, בבניין גבוה
  שטח בנייה עד 2,000 מ"ר₪10,869.89 בתוספת ₪3.11 לכל מ”ר מעל 1,000 מ”ר₪20,186.94 בתוספת ₪6.21 לכל מ”ר מעל 1,000 מ”ר
  שטח בנייה מעל 2,000 מ"ר ועד 6,000 מ”ר₪13,975.58 בתוספת ₪2.59 לכל מ”ר מעל 2,000 מ”ר₪26,398.31 בתוספת ₪4.66 לכל מ”ר מעל 2,000 מ”ר
  שטח בנייה מעל 6,000 מ"ר₪24,327.85 בתוספת ₪0.52 לכל מ”ר מעל 6,000 מ”ר₪45,032.41 בתוספת ₪1.04 לכל מ”ר מעל 6,000 מ”ר
 2. בעד ביקור חוזר או ביקור נוסף כאמור בתקנה 55 ובכפוף לתקנה 71(ב) תשולם אגרה בשיעור 1,200 שקלים חדשים
 3. בעד בקרת תכן חוזרת כאמור בתקנה 70(א) תשולם אגרה בשיעור 25% מן האגרה הקבועה בתוספת זו בעד בקרת התכן.
  1. מכון בקרה שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית יגבה תשלום כאמור בפרט 2.
  2. בתוספת זו שטחו של בניין הוא השטח הכולל שהותר לבנייה באותו הבנין, המחושב לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) התשנ”ב – 1665 13, והכולל שטחים למטרות עיקריות ושטחי שירות; לעניין זה:
   1. השטח הכולל שהותר לבנייה” לענין בקרת תכן שטח הבנייה הכולל שצוין בטופס הבקשה להיתר” והתכנית הראשית, המצורפים להחלטת הוועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי הענין.
   2. השטח הכולל שהותר לבנייה” לענין בקרת ביצוע שטח הבנייה הכולל שצוין בהיתר הבנייה”.
  3. גובה בניין לעניין תוספת זו יימדד ממפלס הכניסה הקובעת לבניין.

* המידע המובא להלן הוא לידיעה כללית בלבד ויתכן ואינו מעודכן. האגרות והתעריפים הקובעים ודרך גבייתם הם כפי המפורסם מעת לעת מכוח חוק.

שלחו הודעת וואטסאפ
X